Säätiöiden professoripooli

Hur man söker


Behörighet att söka

Behöriga att söka är alla professorer med ordinarie arbete vid ett finländskt universitet, dvs. som tillsvidare är anställda på heltid, förutom professorer som nyligen (2013 eller senare) blivit utnämnda.

Behöriga att söka är även sådana professorer på viss tid som har verkat som professor oavbrutet under minst fem år.

Behöriga att söka är även professorer anställda på deltid, vars tjänst vid universitetet är fastställd till minst 50 procent, såvida de i ansökan bifogar den erforderliga förbindelsen från alla sina arbetsgivare.

Behöriga att söka är utnämnda professorer i medicin, även om deras universitetstjänst är fastställd till endast 30 procent, under förutsättning att de bifogar obligatorisk förbindelse också från sjukhusarbetsgivaren.

Obs! Om professorn har varit forskningsledig minst ett halvår eller hört till forskningskollegiet vid sitt universitet fr.o.m. 1.1.2012 eller efter det, är hon eller han inte behörig att söka om stipendium.


Ansökan med bilagor


Ansökan fylls i och sänds via internet till den elektroniska databasen på professorspoolens hemsida. Dessutom ska ansökningsblanketten och förbindelsen skrivas ut och skickas undertecknade per post till poolens postbox-adress: Stiftelsernas professorspool, PB 151, 00171 Helsingfors. Ansökan ska skickas inom ansökningstiden. Poststämpel för sista ansökningsdagen godkänns.

Ansökans andra obligatoriska bilagor laddas i pdf-format till den elektroniska databasen. De ska inte skrivas ut eller skickas per post.

Den elektroniska ansökningsdatabasen är öppen endast under ansökningstiden. Man loggar in i databasen genom att klicka på länken ovan ”Skriv en ansökan”. Då du loggar in första gången skickas en personlig inloggningskod till den e-postadress du uppgett.

I arbetsplanen ska framkomma forskningsmiljön och vad den sökande avser att uppnå under forskningsperioden. Arbetsplanens längd är högst två sidor.

I redogörelsen över undervisnings- och adminstrationsuppdrag ska den sökande uppge sina nuvarande undervisnings- och adminstrativa uppdrag samt uppge hur han eller hon tänker frigöra sig från dem under forskningsperioden.

CV ska inte vara längre än två sidor.

Förteckningen över publikationer ska uppta den sökandes publikationer för de senaste fem kalenderåren, dvs. från och med år 2010.

Förbindelsen fylls i och skrivas ut och undertecknas av den sökandes chef, som ska vara auktoriserad av universitetet. Den undertecknade förbindelsen skickas på samma sätt som ansökan inom ansökningstiden till professorspoolens postbox-adress: Stiftelsernas professorspool, PB 151, 00171 Helsingfors.

Resestipendium för mobilitet

Stiftelsernas professorspool uppmuntrar professorerna att byta forskningsmiljö under forskningsperioden. Ett resestipendium på 5000 euro har reserverats för stipendiaten, och det kan lyftas från den stiftelse som beviljat stipendiet mot en separat plan. En preliminar resplan kan gärna ingå redan i ansökan.

Stipendiatens pensionsförsäkring

Professorer som fått stipendium genom Professorspoolen omfattas av försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiaten skall meddela Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) om stipendiet. För ett 27 000 euros stipendium tar LPA ut en försäkringsavgift på drygt 3500 euro. Mer information om pensionsförsäkring fås från LPA.

Hur forskningsperioden inverkar på pensionen

Professorspoolens forskningsperiod inverkar sänkande på professorns intjänade pension. Minskningen är i storleksklassen några promille beroende på professorns lön och ålder. Detaljerad information om pensioner och möjliga arrangemang för tilläggspension fås från LPA och Kommunernas pensionsförsäkring (Keva).

Hur stipendiet beskattas

Stipendier som poolen beviljar är skattefria upp till gränsen för statens konstnärsstipendier (år 2014 19797,24 euro per år). I oklara fall bör den sökande ta kontakt med beskattaren.

Beslut

Resultaten av ansökningen är klara i maj eller juni 2015. Positivt beslut om beviljande meddelas stipendiaterna. Stipendiaternas namn publiceras också på poolens hemsida.

Stipdendiets uppskjutning

Stipendiemottagaren kan skjuta upp forskningsperioden med högst ett år i samförstånd med universitetet och den stiftelse som beviljar stipendiet. I övriga fall returneras stipendiet till poolen.

Redogörelse för hur stipendiet använts

Stipendiaten redogör för hur stipendiet använts till den stiftelse som beviljat det, inte till poolen.

Dataskyddsbeskrivning

Informationen i ansökan utgör ett personregister enligt personuppgiftslagen. Personregistret upprätthålls, förvaras och arkiveras av Stiftelsernas professorspool. Ni har rätt att granska uppgifterna i registret antingen genom en skriftlig, undertecknad begäran eller med ett personligt besök, och korrigera felaktiga uppgifter. Uppgifterna och dokumenten överlåts till stiftelserna i Professorspoolen för utvärdering och behandling av ansökan.

Säätiöiden professoripooli, PL 151, 00171 Helsinki, info(at)professoripooli.fi